Συντήρηση λέβητα Φ. αερίου

Συντήρηση λεβήτων αερίου

Υπενθυμίζουμε την ανάγκη εκτέλεσης της προγραμματισμένης, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό, συντήρησης της Εσωτερικής Εγκατάστασης φυσικού αερίου, για την αποδοτική, οικονομική και ασφαλή λειτουργία του λέβητα και της εγκατάστασης αερίου.

Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των Καταναλωτών, ενόψει της νέας περιόδου θέρμανσης, υπενθυμίζει την ανάγκη εκτέλεσης της προγραμματισμένης, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό, συντήρησης της Εσωτερικής Εγκατάστασης φυσικού αερίου, για την αποδοτική, οικονομική και ασφαλή λειτουργία.

Τονίζεται, ότι σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 των Γενικών Όρων Συναλλαγών, ως εσωτερική εγκατάσταση κατανάλωσης νοείται το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, και λοιπών συναφών εξαρτημάτων μετά το σημείο παράδοσης-παραλαβής, μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα Άρθρα 1.2 και 1.3 του Κανονισμού εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar (ΦΕΚ 1810/Β/12.12.2006) το σημείο σύνδεσης όπου μεταβιβάζεται η ιδιοκτησία του αερίου από την Εταιρεία στον Πελάτη είναι ο σύνδεσμος εξόδου (ρακόρ) του μετρητή, την ευθύνη δε της λειτουργίας και συντήρησης της εσωτερικής εγκατάστασης την έχει ο Πελάτης.

Αντίστοιχα, εξωτερική εγκατάσταση νοείται το σύνολο της εγκατάστασης αρμοδιότητας της Εταιρείας μεταξύ του Δικτύου Διανομής και του Σημείου Παράδοσης του φυσικού αερίου στον Πελάτη και αποτελείται από το παροχετευτικό εξάρτημα που συνδέει τον κεντρικό αγωγό διανομής με τον παροχετευτικό αγωγό, το τμήμα του παροχετευτικού αγωγού  από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή πίεσης, τη διάταξη ρύθμισης πίεσης, το τμήμα του παροχετευτικού αγωγού από το ρυθμιστή έως τον μετρητή και την μετρητική διάταξη.

Η εξωτερική εγκατάσταση κατανάλωσης κατασκευάζεται βάσει των ισχυόντων κανονισμών με τη φροντίδα και κατά την κρίση της Εταιρείας, η οποία παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη να διενεργεί τις συντηρήσεις και να προβλέπει, να σχεδιάζει και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με άλλους Πελάτες.

Ο μετρητής φυσικού αερίου (και όλη η εγκατάσταση και τα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων των βανών εξόδου) παραμένει στην κυριότητα της Εταιρείας και ο Πελάτης δεσμεύεται ότι εγγυάται την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν, εφόσον ο μετρητής βρίσκεται σε χώρο της κυριότητας του, σε υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας, εφοδιασμένους με εταιρικές ταυτότητες αναγνώρισης, για κάθε είδους εργασία, όπως ανάγνωση / καταγραφή, έλεγχος, διάφορες τεχνικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το όρο 8 των Γ.Ο.Σ.

Σε περίπτωση που η αδυναμία πρόσβασης στο μετρητή και σε άλλα τμήματα της εγκατάστασης της Εταιρείας παρατηρείται κατ’ επανάληψη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Εταιρεία μπορεί, για λόγους ασφαλείας, να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου, εφόσον κατά την κρίση της η συνέχιση της παροχής ενέχει κινδύνους πρόκλησης σωματικών ή υλικών ζημιών.

Επάνω στον μετρητή και στις βαλβίδες εισόδου και ενδεχομένως της εξόδου η Εταιρεία μπορεί να τοποθετεί τις ενδείξεις και  μολυβδοσφραγίδες ασφαλείας που θα κρίνει απαραίτητες για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Εάν ο Πελάτης παραποιήσει ή παραβιάσει τις πινακίδες σήμανσης και τις μολυβδοσφραγίδες ασφαλείας ή ανοίξει αυθαίρετα τις βαλβίδες του μετρητή και καταναλώσει Φυσικό Αέριο, πριν τη σύναψη του σχετικού συμβολαίου με την Εταιρεία ή κατά τη διάρκεια αποσύνδεσης του από το σύστημα διανομής για λόγους που ορίζονται στο όρο 6 των Γ.Ο.Σ., υπόκειται σε οικονομική ρήτρα που αντιστοιχεί στην άξια των 100 κυβικών μέτρων Φυσικού Αερίου επιπλέον της αξίας της αυθαίρετης κατανάλωσης.

Η Εταιρεία πέραν των ανωτέρω, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα.Η Εταιρεία επιφυλασσόμενη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της, δύναται να διακόψει την παροχή αερίου στον Πελάτη, σε κάθε περίπτωση, όπου κατά την κρίση της Εταιρίας έχει υπαιτίως προκληθεί από τον Πελάτη βλάβη, ή παραβίαση του μετρητή, ή αγωγού πριν το μετρητή, ή σε κάθε άλλη περίπτωση κλοπής, ή απόπειρας κλοπής φυσικού αερίου από το Σύστημα Διανομής.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει το απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας της Εταιρείας επί του Παροχετευτικού Δικτύου, καθώς και επί οιασδήποτε εγκατάστασης, η οποία κατασκευάζεται για το σκοπό της παροχής φυσικού αερίου στο ακίνητο του Πελάτη, ανεξαρτήτως του ποσού που κατέβαλε ο Πελάτης ως Τέλος Σύνδεσης.Ο Πελάτης έχει την ιδιοκτησία και την πλήρη ευθύνη επί των εγκαταστάσεων, πέραν του Σημείου Σύνδεσης.

Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εμποδίσει την πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις του Παροχετευτικού Δικτύου. Κάθε τυχόν άρνηση του Πελάτη προς τους υπαλλήλους της Εταιρείας να επιθεωρούν και να ελέγχουν οποιοδήποτε σημείο του Παροχετευτικού Δικτύου, θεωρείται παράβαση της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής και δίνει στην Εταιρεία το δικαίωμα είτε να καταγγείλει τη Σύμβαση, είτε να αποσυνδέσει τον Πελάτη από το Σύστημα Διανομής και να διακόψει την παροχή σε αυτόν φυσικού αερίου.

 

Συνοπτικά:   

-Συνίσταται η συντήρηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης Αερίου, μετά την έξοδο του μετρητή, με ευθύνη του Καταναλωτή.
-Οποιαδήποτε επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση Αερίου, έως την έξοδο του μετρητή, ή στις μολυβδοσφραγίδες ασφαλείας του, υπόκειται σε οικονομική ρήτρα που επιβαρύνει τον Πελάτη, και διώκεται ποινικά από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

 

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ

Διεύθυνση Εμπορικών Δραστηριοτήτων